Ministeriet

LIDT HISTORIE:
Der har været sommerfester, koncerter og teaterforestillinger på festpladsen igennem mange, mange år. Ebeltoft og omegn samledes på pladsen for at opleve kulturelle arrangementer på friluftsscenen og i den gamle festpavillon.

ET KULTURHUS:
Frivillige kræfter har i sommeren 2007 startet Ebeltoft Kulturhus, for at skabe rum for de musik- og teaterarrangementer der eksisterer i området.

ET MINISTERIUM
Og hvorfor så kalde det noget så vildt som "Ministeriet"? Jo, nu skal der ske noget! Vi træder ud af de små sko og samler al musik og teater i samme bygning, så vi sammen kan præsentere Syddjurs Kommune for gode kulturelle oplevelser.

BLIV MEDLEM AF MINISTERIET:
Vi håber du vil bakke op om byens kulturhus, og dermed vise omverden at vi i Ebeltoft har brug for et kultursted hvor vi kan leve og opleve!

Du kan melde dig ind ved at betale 200 kr. online på følgende link:
www.go-syddjurs.dk

Herefter får du dit medlemskort pr. mail (tjek gerne dit spamfilter).
Medlemskabet løber et år ad gangen.

UDLEJNING:
Ministeriet er et populært sted at holde bryllup, konfirmation eller bare en fed fest. Det er måske de hyggelige og afslappende rammer som tiltaler vores lejere? Du er velkommen til at kontakte os på vore udlejningsmail: ebeltoftskulturhus@gmail.com

BESTYRELSE:
Formand: Morten Fjord.
Næstformand: Kjeld Pedersen.
Kasserer: Jan Houkjær.
Sekretær: Ida Davidsen.
Bestyrelsesmedlem: Torben Dam Larsen, Simon Thordal, Morten Siig Henriksen.
Suppleant: Pia Lykke Foght-Nielsen.


FORENINGENS VEDTÆGTER

Vedtægter for Foreningen Kulturministeriet – Ebeltoft Kulturhus:
Foreningens navn, hjemsted og formål.
Foreningens navn er Kulturministeriet – Ebeltoft Kulturhus.
Foreningens hjemsted er Ebeltoft by.
Foreningens formål er at skabe grundlag for kulturelle aktiviteter i Ebeltoft.

Medlemmer
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, og indvarsles i den lokale dagspresse senest 30 dage før.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almene kulturnyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. juni 2007.

Dirigent – Kristian Krog.
 
NYT PROGRAM
Så er der nyt program i Ebeltoft Kulturhus. En fin buket af arrangementer for børn og voksne.. læs mere »
Ebeltoft Kulturhus i top
På den store festplads midt i byen ligger Ebeltoft Kulturhus, også kendt som MINISTERIET. .. læs mere »
Store navne i foråret 2018
Vi er stolte over at kunne præsentere et program med store navne som TEITUR, CHRIS MINH DOKY.. læs mere »
 
 
 
  MINISTERIET • Ebeltoft kulturhus • Nørre Allé 4 • 8400 Ebeltoft • info@ebeltoftkulturhus.dk • tlf.: 86 34 00 33
 
rundtur